Մեր մասին

Առաքելություն

ՈԱԱԿ-ն անկախ կառույց է, որն ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2008թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 1486-Ն որոշմամբ:

 ՈԱԱԿ-ը որակի ապահովման գործընթացներ է իրականացնում նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման միջոցով: Մեր  նպատակն է աջակցել մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին`ստեղծելու կրթության որակի ապահովման մշակույթ`Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան:

Հիմնադրամը խթանում է մասնագիտական կրթության չափորոշիչների ապահովումը և որակի շարունակական բարելավումը՝ նպաստելով կրթական համակարգի ինքնավարությանը և հաշվետվողականությանը:

Առաքելությունից բխող գործունեությունն իրականացնելիս Հիմնադրամը ներկայացնում է հանրության շահերը, ձգտում է բարձրացնել մասնագիտական կրթության ոլորտի կազմակերպությունների և նրանց թողարկման մրցունակությունը և առաջնորդվում է հետևյալ արժեքներով.

Գործողությունների տարեկան ծրագիր

Տարեկան հաշվետվություններ

Սույն բաժնում հրապարակված են  «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տարեկան հաշվետվությունները: ՈԱԱԿ-ը յուրաքանչյուր տարվա սկզբին հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին հաշվետվություն է ներկայացնում նախորդ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների, իրականացրած ծրագրերի, ձեռքբերումների մասին: Հաշվետվությունը, Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո, հրապարակվում է ՈԱԱԿ կայքէջում:

Հաշվետվություն

2009 թ.

Հաշվետվություն

2010 թ.

Հաշվետվություն

2011 թ.

Հաշվետվություն

2012 թ.

Հաշվետվություն

2013 թ.

Հաշվետվություն

2014 թ.

Հաշվետվություն

2015թ.

Հաշվետվություն

2016թ.

Հաշվետվություն

2017 թ.

Հաշվետվություն

2018 թ․

Բյուջե

Սույն բաժնում ներկայացված են «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտոն» հիմնադրամի ֆինանսական ծախսերը`բյուջեն` սկսած հիմնադրման առաջին տարվանից:

Բյուջե

2009 թ.

Բյուջե

2010 թ.

Բյուջե

2011 թ.

Բյուջե

2012 թ.

Բյուջե

2013 թ.

Բյուջե

2014թ.

Բյուջե

2015 թ.

Բյուջե

2016 թ.

Բյուջե

2017թ.

Բյուջե

2018 թ․

Բյուջե

2019թ․

Որակի ներքին ապահովում

Հիմնադրման պահից ի վեր «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը շարունակաբար աշխատել է`մշակելուարդյունավետ կառավարում ապահովող  որակի ներքին ապահովման համակարգ: Ընդունվել ու գործարկվելեն բազմաթիվ փաստաթղթեր ու ռազմավարություններ` ապահովելու հիմնադրամի արդյունավետ գործունեությունը:Ի վերջո,   ՈԱԱԿ որակի ներքին ապահովման համար ընտրվել է ներքևից վերև մոտեցումը, որն արդյունավետ գործում է:

ՈԱԱԿ-ը մշակել է որակիներքին ապահովման այնպիսի համակարգ, որը

ՈԱԱԿ-ը որդեգրել է որակի ապահովման և կառավարման մոտեցում`հիմնված ներդրումների, գործընթացների և վերջնարդյունքների վրա: Արդյունքում,  ՈԱԱԿ գործունեությունը բաժանված է որակի ապահովման 11 տիրույթների:  Գործընթացը կառավարելու համար մշակվել են պրոտոկոլներ, որոնք հստակ ներկայացնում են յուրաքանչյուր տիրույթի նպատակները, գործողությունների ծրագրերը, գնահատման ցուցիչներըև  որակի ապահովման գործիքները:

ՈԱԱԿ որակի ապահովման տիրույթներն են.

 1. Առաջնորդություն և քաղաքականություն
 2. Հավատարմագրման հանձնաժողով
 3. Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրում
 4. Որակի ներքին ապահովում
 5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում
 6. Միջազգային հարաբերություններ
 7. Հաղորդակցություն և հանրային կապեր
 8. Իրավական գործընթացներ
 9. Քարտուղարություն  
 10. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 11. Ռեսուրսների կառավարում:

Մանրամասների համար ծանոթացեք ՈԱԱԿ Որակի ներքին ապահովման քաղաքականությանը:

Կարող եք ծանոթանալ նաև ՈԱԱԿ ինքնավերլուծությանը և ENQA-ի՝ ՈԱԱԿ-ի  արտաքին գնահատման զեկույցին