Մեր մասին

Առաքելություն

ՈԱԱԿ-ն անկախ կառույց է, որն ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2008թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 1486-Ն որոշմամբ:

 ՈԱԱԿ-ը որակի ապահովման գործընթացներ է իրականացնում նախնական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման միջոցով: Մեր  նպատակն է աջակցել մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին`ստեղծելու կրթության որակի ապահովման մշակույթ`Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան:

ՈԱԱԿ-ը խթանում է որակի շարունակական բարելավումը մասնագիտական կրթական համակարգում՝ նպաստելով ինքնավարությանը և հաշվետվողականությանը:

Առաքելությունից բխող գործունեությունն իրականացնելիս Հիմնադրամը ներկայացնում է հանրության շահերը, ձգտում է բարձրացնել մասնագիտական կրթության ոլորտի կազմակերպությունների և նրանց թողարկման մրցունակությունը և առաջնորդվում է հետևյալ արժեքներով.

Գործողությունների տարեկան ծրագիր

Տնօրենի հաշվետվություններ

Սույն բաժնում հրապարակված են  «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տարեկան հաշվետվությունները: ՈԱԱԿ-ը յուրաքանչյուր տարվա սկզբին հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին հաշվետվություն է ներկայացնում նախորդ տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների, իրականացրած ծրագրերի, ձեռքբերումների մասին: Հաշվետվությունը, Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո, հրապարակվում է ՈԱԱԿ կայքէջում:

2009 թ.

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

2014 թ.

2015թ.

2016թ.

2017թ.

2018թ․

2019թ․

2020

Ֆինանսական հաշվետվություններ

Սույն բաժնում ներկայացված են «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտոն» հիմնադրամի ֆինանսական ծախսերը`բյուջեն` սկսած հիմնադրման առաջին տարվանից:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Որակի ներքին ապահովում

Հիմնադրման պահից ի վեր «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը շարունակաբար աշխատել է`մշակելուարդյունավետ կառավարում ապահովող  որակի ներքին ապահովման համակարգ: Ընդունվել ու գործարկվելեն բազմաթիվ փաստաթղթեր ու ռազմավարություններ` ապահովելու հիմնադրամի արդյունավետ գործունեությունը:Ի վերջո,   ՈԱԱԿ որակի ներքին ապահովման համար ընտրվել է ներքևից վերև մոտեցումը, որն արդյունավետ գործում է:

ՈԱԱԿ-ը մշակել է որակիներքին ապահովման այնպիսի համակարգ, որը

ՈԱԱԿ-ը որդեգրել է որակի ապահովման և կառավարման մոտեցում`հիմնված ներդրումների, գործընթացների և վերջնարդյունքների վրա: Արդյունքում,  ՈԱԱԿ գործունեությունը բաժանված է որակի ապահովման 9 տիրույթների:  Գործընթացը կառավարելու համար մշակվել են պրոտոկոլներ, որոնք հստակ ներկայացնում են յուրաքանչյուր տիրույթի նպատակները, գործողությունների ծրագրերը, գնահատման ցուցիչներըև  որակի ապահովման գործիքները:

ՈԱԱԿ որակի ապահովման տիրույթներն են.

  1. Առաջնորդություն, քաղաքականություն, ռազմավարություն և մարդկային ռեսուրներ
  2. Քարտուղարություն և Հավատարմագրման հանձնաժողով
  3. Ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրում
  4. Որակի ներքին ապահովում
  5. Միջազգային հարաբերություններ
  6. Հաղորդակցություն և հասարակության հետ կապեր
  7. Իրավական գործեր
  8. ՄՈՒՀ-երի Մշտադիտարկումներ
  9. Ռեսուրսների կառավարում և ՏՏ

Մանրամասների համար ծանոթացեք ՈԱԱԿ Որակի ներքին ապահովման քաղաքականությանը:

Կարող եք ծանոթանալ նաև ՈԱԱԿ ինքնավերլուծությանը և ENQA-ի՝ ՈԱԱԿ-ի  արտաքին գնահատման զեկույցին