Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

Նախկին հավատարմագրումներ

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 05.06.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան 42
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Լիլիթ Զաքարյան (փորձագիտական խմբի ղեկավար), պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Դեվիդ Թիմս, PhD, պրոֆեսոր, Կրթության որակի ապահովման խորհրդատու, (Մեծ Բրիտանիա),

Ելենա Երզնկյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

Աղավնի Հակոբյան, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Անի Գասպարյան, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 11.04.2015թ. № 9
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 331-Ա/Ք , 22.04.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 8, ԻՀ №011
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 11.04.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև մարտ 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում