Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամ

Նախկին հավատարմագրումներ

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամ

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 07.19.2016
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

* ՀՀ կառավարության 2016թ. սեպտեմբերի 22-ի N 1031Ն որոշմամբ «Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի իրավահաջորդ է ճանաչվել  «Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը: 

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Պ. Սևակի փ. 4
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Վարդան Սարգսյան (խմբի ղեկավար)ՀՊՏՀ նախկին պրոռեկտոր, Տնտեսական Ինֆորմատիկայի և Տեղեկատվական Համակարգերի ամբիոնի վարիչ,  տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Մարգարիտա Շահվերդյան,Վանաձորի պետական համալսարանի Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար, հոգ.գիտ.թեկն., դոցենտ

Գարեգին Համբարձումյան, Երևանի Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, անասնաբուժ.գիտ. թեկն.

Պատրիկ Գրեյ, Լոնդոնի Մետրոպոլիտեն համալսարանի Հասարակագիտական  մասնագիտությունների  բաժնի ղեկավար, 

Գոհար  Միքայելյան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան,  մագիստրատուրա 2-րդ կուրս

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 21.07.2016 թ., № 18
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 722- Ա/շ, 15.07.2016թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 15, ԻՀ № 018
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 21.07. 2020թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև հունիս, 2019 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում