Փորձագետներ

Փորձագետների դերը

Որակի արտաքին ապահովման` հավատարմագրման, գործընթացների իրականացման համար ՈԱԱԿ-ն օգտվում է բարձրակարգ փորձագետների ծառայություններից, ովքեր իրականացնում են նախնական ուսումնասիրություններ, կատարում են այցեր ուսումնական հաստատություններ և փորձաքննության արդյունքների հիման վրա ներկայացնում են փորձագիտական զեկույց:

Արտաքին փորձագետների ընտրությունը հավատարմագրման գործընթացի կարևորագույն խնդիրներից է, քանի որ մասնագիտական կրթության շահակիցների կողմից հավատարմագրման որոշումների ճանաչումը մեծապես կախված է թե՛ արտաքին փորձագետների ընտրության չափանիշների պահպանումից և թե՛ սահմանված ընթացակարգերի իրականացումից:

Փորձագիտական խմբում ընդգրկվող բոլոր մասնագետները և ուսանողներն ընտրվում են ՈԱԱԿ-ի կողմից մշակված և հոգաբարձուների խորհրդի կողմից հաստատված հստակ ընթացակարգի միջոցով: Խմբերը ձևավորվում են մասնագիտական բարձր որակներ ունեցող, անվանի տեղացի և միջազգային փորձառու մասնագետներից, ովքեր տիրապետում են որակի ապահովման գործընթացներ իրականացնելու որոշակի հմտությունների: Փորձագետներն ընտրվում են՝ հաշվի առնելով նրանց գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու, հանդիպումներ, ֆոկուս խմբային քննարկումներ վարելու, մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն վերլուծելու կարողությունները, ինչպես նաև անձնային այնպիսի հատկությունները, որոնք թույլ կտան ապահովել անկողմնակալ և օբյեկտիվ գնահատում:

ՈԱԱԿ-ն իրականացնում է փորձագիտական խմբի անդամների վերապատրաստումներ` վերոնշյալ հմտությունները և կարողությունները հավատարմագրման գործընթացում արդյունավետ կիրառելու համար:

 

Ովքե՞ր կարող են դիմել

Փորձագետներին ներկայացվող պահանջները

Հավատարմագրման նպատակից ելնելով` ՈԱԱԿ-ը ձևավորում է երկու տեսակի փորձագիտական խմբեր`ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման համար:

Փորձագիտական խմբերը ձևավորվում են հետևյալ սկզբունքով`

 1.  պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներից,
 2.  կրթության կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչներից,
 3.  միջազգային փորձագետ,
 4.  ուսանող,
 5.  մասնագիտական կամ տնտեսության տվյալ ոլորտի ներկայացուցիչներից/ գործատուներից (ծրագրային հավատարմագրման դեպքում):

Միջազգային փորձագետն ընտրվում է որակի ապահովման միջազագային հեղինակավոր որևէ կազմակերպության կամ ՈԱԱԿ-ի միջազգային փորձագետների բազայից:

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները պետք է ունենան`

 •  ինստիտուցիոնալ կամ մասնագիտության կրթական ծրագրերի գնահատման կամ փորձաքննության փորձառություն,
 •  համապատասխան մասնագիտական ոլորտում ծավալած գործունեության փորձառություն,
 • փորձաքննության կամ կրթության որակի գնահատման փորձ,
 •  կրթրության կառավարման փորձ (ցանկալի է),
 •  դասավանդման, հետազոտության կամ գնահատման միջազգային փորձ,
 •  ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման, մեթոդաբանության և փորձաքննության փորձ,
 •  ինչպես նաև մասնակցություն հավատարմագրման կամ փորձաքննության անցկացման վերաբերյալ վերապատրաստումներին:

Կրթության կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչները պետք է ունենան՝ 

 •  մասնագիտական փորձաքննության իրականացման փորձ,
 •  քաղաքականության և ընթացակարգերի մշակման փորձ,
 •  միջազգային համագործակցության փորձ,
 •  հավատարմագրման կամ փորձաքննության անցկացման վերաբերյալ վերապատրաստումներին մասնակցություն:

Փորձագիտական խմբերում ընդգրկվում են ուսանողներ, ովքեր՝

 •  սովորում են բակալավրիատի բարձր կուրսերում կամ մագիստրատուրայում և ունեն հասարակական գործունեության փորձ,
 •  մասնակցել են հավատարմագրման կամ փորձաքննության անցկացման վերաբերյալ վերապատրաստումներին

Մասնագիտական կամ տնտեսության տվյալ ոլորտի ներկայացուցիչները/ գործատուները պետք է ունենան`

 •  մասնագիտական փորձաքննության իրականացման փորձ,
 •  աշխատանքի ընդունելու և շրջանավարտների հետ աշխատելու փորձ (մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտ),
 •  հավատարմագրման կամ կրթության որակի գնահատման փորձ,
 •  միջազգային փորձ,
 •  հաստատության կառավարման փորձ (ցանկալի է),
 • ինչպես նաև մասնակցություն հավատարմագրման կամ փորձաքննության անցկացման վերաբերյալ վերապատրաստումներին.

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների փորձագետների համար գիտական աստիճանի և գիտական կոչման, իսկ միջին մասնագիտական հաստատությունների համար՝ առնվազն մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճանի առկայությունը պարտադիր է:

Լեզվի իմացություն: Տեղացի փորձագետները պետք է ունենան հայերենի (գրավոր և բանավոր) գերազանց իմացություն: Փորձագիտական խմբի տեղացի անդամներից առնվազն մեկը պետք է տիրապետի անգլերենին:

Փորձագետները պետք է ունենան նաև ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման չափանիշների և չափորոշիչների կիրառման հմտություններ և գիտելիքներ`

 •  ՈԱԵՉՈՒ-ի վերաբերյալ խորը գիտելիքներ և դրանց կիրառման հմտություններ,
 •  ՀՀ մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշների, չափորոշիչների, ընթացակարգերի և նրանց գործառման վերաբերյալ խորը գիտելիքներ,
 •  ՈԱԱԿ-ի գնահատման մեթոդների վերաբերյալ խորը գիտելիքներ,
 •  իրավիճակներից կախված` հավատարմագրման չափանիշների ճիշտ մեկնաբանության և կիրառման հմտություններ:

Փորձագետի անձնային հատկանիշները

Փորձագետը պետք է՝

 •  լինի պատրաստակամ` ընդունելու տարբեր գաղափարներ և տեսակետներ,
 •  ունենա հստակ դատողություններ կատարելու կարողություն, վերլուծական հմտություններ,
 •  ունենա տարբեր իրավիճակներին իրատեսական գնահատական տալու ունակություն՝ հասկանալով բարդ գործառույթները և ՄՈւՀ-ի բաղկացուցիչ միավորների դերը,
 •  ունակ լինի տարբերակելու առավել կարևոր դրույթները նվազ կարևորներից,
 •  լինի արդար, անկեղծ, ազնիվ և խոհեմ,
 •  լինի հաղորդակցական. նրբանկատորեն կարողանա հաղորդակցվել մարդկանց հետ,
 •  լինի ուշադիր, քաջատեղյակ շրջապատում կատարվող գործողությունների և սովորույթների վերաբերյալ,
 •  կարողանա կայացնել որոշումներ, կատարել խոհեմ եզրակացություններ և վերլուծություններ,
 •  լինի վստահ իր ուժերին, գործի անկախ՝ արդյունավետորեն համագործակցելով մյուսների հետ:

Փորձագետները պետք է ունենան վերոնշյալ հատկությունները, որպեսզի`

 •  կարողանան հավաքել հավաստի տվյալներ և հիմքեր,
 •  մնան հավատարիմ գնահատման նպատակներին,
 •  իրականացնեն գնահատման գործընթացն առանց շեղումների,
 •  ճիշտ արձագանքեն լարված իրավիճակներին,
 •  հանգեն խմբի բոլոր անդամների կողմից ընդունելի եզրակացությունների՝ հիմնվելով գնահատման ընթացքում հավաքագրված հավաստի տեղեկատվության վրա,
 •  հավատարիմ մնան իրենց եզրակացություններին, եթե նույնիսկ իրենց վրա ճնշում է գործադրվում` փոխելու այդ եզրակացությունները՝ առանց օբյեկտիվ հիմնավորումների:

 

Ինչպե՞ս դառնալ փորձագետ

ՈԱԱԿ փորձագետ դառնալու համար հարկավոր է.

 • Գրանցվել փորձագետների նախնական բազայում,
 • ՈԱԱԿ-ի կողմից թույլտվություն ստանալուց հետո լրացնել փորձագետի վերաբերյալ տվյալների հարցաշարը,
 • Մասնակցել փորձագետների համար կազմակերպվող դասընթացներին ու վերապատրաստումներին: 

 Փորձագետների նախնական բազայում գրանցվելու համար պետք է մուտք գործել http://forms.anqa.am կայքէջ  և գրանցվել, ինչպես ներկայացված է հղման ներքո տեղադրված ուղեցույցում:

Գրանցվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքումում ՈԱԱԿ մասնագետների կողմից գրանցումը կհաստատվի, և փորձագետին հասանելի կդառնա տվյալների էլեկտրոնային ձևաչափը: Բազայում ընդգրկվելու դեպքում անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել անձնական տվյալները՝ ներկայացնելով նոր ձեռքբերումները և փորձը: Նախնական բազայում սխալ տեղեկատվություն ներկայացրած փորձագետի թեկնածուն չի ներգրավվի հավատարմագրման գործընթացներում:


Նախնական բազայում ընդգրկված փորձագետների համար պարբերաբար վերապատրաստումներ կիրականացվեն:

ՈԱԱԿ-ը կազմակերպում է նախնական վերապատրաստում փորձառություն չունեցող մասնագետների համար՝ երաշխավորելու, որ նրանք իրավասու են կատարելու գնահատում։ Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած թեկնածուները փորձնական գնահատում իրականացնելու հնարավորություն կստանան: Փորձնական գնահատման անբավարար արդյունքների պարագայում փորձագետի թեկնածուն չի ներգրավվի գնահատումներում, և ստիպված կլինի ընդգրկվել լրացուցիչ վերապատրաստման դասընթացներում։

ՈԱԱԿ-ն արդեն որակավորված փորձագետների համար ևս պարբերաբար իրականացնում է դասընթացներ և վերապատրաստումներ՝ նրանց տեղեկացնելով նոր կամ վերամշակված ընթացակարգերի և պահանջների մասին, ինչպես նաև հնարավորություն տալով իրականացնել փորձի փոխանակում: ՈԱԱԿ-ը պարտադիր է համարում այն, որ փորձագետները շարունակաբար մասնակցեն պարբերաբար անցկացվող վերապատրաստումներին` արդեն ձեռք բերած փորձագետի կարգավիճակը պահպանելու համար:

Փորձագետների համար կազմակերպվող դասընթացներին տեղեկանալու համար հարկավոր է հետևել ՈԱԱԿ կայքի «Իրադարձություններ» բաժնի թարմացումներին:

Առաջիկա պլանավորված հավատարմագրման համար փորձագիտական խումբ կազմելու համար համակարգողը, հիմնվելով փորձագետների բազայի վրա, գործընթացի համար ընտրում է համապատասխան թեկնածուներին և այնուհետև ձևավորում փորձագիտական խմբի նախնական կազմը:

Մինչև փորձագիտական խմբում ընդգրկվելը յուրաքանչյուր փորձագետ պարտավոր է ՈԱԱԿ-ին գրավոր տեղեկացնել տվյալ ուսումնական հաստատության հետ շահերի բախմանը հանգեցնող ցանկացած խնդրի մասին և ստորագրել շահերի բախումը բացառող հավաստագիր: Փորձագիտական խմբում ընդգրկվելուց հետո պետք է ստորագրել գաղտնիության և անկողմնակալության մասին պարտավորագիրը: Փորձագիտական խումբն իրականացնում է ուսումնասիրություն՝ հիմնվելով ՈԱԱԿ-ի սահմանած պահանջների և ընթացակարգային սկզբունքների վրա:

 

Փորձագետների էլեկտրոնային  բազայում գրանցվելիս խնդիրներ առաջանալու դեպքում կարող եք  զանգահարել 010229145, 098966847 հեռախոսահամարներով: