Հյուսիսային համալսարան (1)

Հյուսիսային համալսարան (1)

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 05.03.2018
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ․, ք․ Երևան, Ալեք Մանուկյան 15
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Գայանե Մարմարյան (փորձագիտական խմբի ղեկավար), կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, ՀԱԱՀ Կենսաքիմիայի, մանրէակենսաբանության և վիրուսաբանության ամբիոնի վարիչ,

Իրինգ Վասսեր, Ավստրալիայի համալսարանների որակի գործակալության աուդիտի տնօրեն, Գերմանիայի բնական գիտությունների, ճարտարագիտության, ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի որակի ապահովման կենտրոնի տնօրեն,

Միսակ Մարկոսյան, իրավագիտության թեկնածու, Ոստիկանության ակադեմիայի Քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի պետ,

 Մարիամ Մոմջյան, Տնտեսագիտության թեկնածու, դասախոս Հայ-ռուսական և Երևանի պետական համալսարաններում, ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի  սակագնային քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետ,

 Մարիամ Եվդակիմովա, ՀՊՄՀ  ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը N 25, 23.03.2018թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը 04/061/4763-18
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան N22, ԻՀ N026
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը 23 մարտի, 2022թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը փետրվար, 2021թ․
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում