ՀՀ․ ՊՆ Ա․ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան

ՀՀ․ ՊՆ Ա․ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 02.18.2019
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

ՀՀ․ ՊՆ «Ա․ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան» պետական հիմնարկ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք․ Երևան, Արշակունյաց պող․ 89
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները
Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը № 29, 27․10․2018 թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 103-Ա/շ, 12․02․2019թ․
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան №26, ԻՀ №030
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 27․10․2022թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը սեպտեմբեր, 2021թ․
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
  ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում