Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 11.25.2016
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 11
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Մկրտիչ Ավագյան (փորձագիտական խմբի ղեկավար), ՀՊՄՀ կրթական բարեփոխումների և որակի վարչության պետ, փիլ. Գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Սոնա Սարգսյան, ԵՊԲՀ կրթական ծրագրերի մշակման բաժնի ավագ մասնագետ, բժշկ. Գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Գայանե Մարմարյան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ 

Յոհան Քլոտ, Եվրոպական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ասոցիացիայի նախագահ

Դավիթ Պետրոսյան, Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի Կառավարման ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը № 19, 19.10.2016թ.
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը 1177-Ա/2, 17.11.2016թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան №16, ԻՀ № 019
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 19.10.2020թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև սեպտեմբեր, 2019թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում