Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.26.2018
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք․ Երևան, Իսահակյան 36
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները
Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը N 24, 15.02.2018թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը N 243- Ա/շ, 19․03․2018թ․
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան N 21, ԻՀ N025
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը 15 փետրվարի, 2022թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը հունվար, 2021թ․
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում