Եվրոպական համալսարան

Եվրոպական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 06.22.2018
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Եվրոպական համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ. ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 10
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները
Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը № 27, 12.04.2018թ.
Հավատարմագրման ժամկետը 2 տարի պայմանական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 586.Ա/շ, 12.06.2018թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 24, ԻՀ №028
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 12.04.2020թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև մարտ, 2019թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում