Եվրասիա միջազգային համալսարան

Եվրասիա միջազգային համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 11.27.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Եվրասիա միջազգային համալսարան» ՍՊԸ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պ. 24/2
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Տիգրան Մնացականյան (խմբի ղեկավար), տնտեսագիտության թեկնածու,

Մկրտիչ Ավագյան, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ,

Գագիկ Քթրյան, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,

Ռոմեին Հուլպիա, Որակի ապահովման Նիդեռլանդական VLHORA և VLHUR կազմակերպությունների փորձագետ, փիլիս. և մանկավ. գիտ.դոկտոր,

Աստղիկ Պետրոսյան, ՀՊՄՀ կրթության կառավարման մասն. մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.11.2015թ. №17
Հավատարմագրման ժամկետը 2 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 959-Ա/Ք , 16.11.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 14, ԻՀ № 017
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 03.11.2017թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև հոկտեմբեր 2016 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում