Եվրասիա միջազգային համալսարան (1)

Եվրասիա միջազգային համալսարան (1)

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 02.18.2019
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Եվրասիա միջազգային համալսարան» ՍՊԸ 

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք․ Երևան, Ազատության պող․ 24/2
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները
Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը № 30, 27․11․2018 թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 102-Ա/շ, 12․02․2019թ․
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 27, ԻՀ №031
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 27․11․2022թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը հոկտեմբեր, 2021թ․
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում