ՄԳՀ Բուժական գործ

ՄԳՀ Բուժական գործ

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 10.18.2019
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

««Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան» ՀՁ ՍՊԸ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիա 3/7 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 30ա
Լիցենզիայի համարը և ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան և վավերականության ժամկետը 30․09․2020թ․
Մասնագիտության լրիվ անվանումը, դասիչը, շնորհվող որակավորումը, կրթական ծրագիրը (աստիճանը) Բուժական գործ
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Կրթության որակի և կարիերայի զարգացման վերահսկողության գործակալություն, Ռուսաստան
Հավատարմագրման հանձնաժողովի կայացրած որոշումը 1 տարի
Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Ներդիրի համարը, սերիան А-274/092019
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը 30․09․2020թ․
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Իրինա Գրիգորևա, Որակի ապահովման համակարգերի  մասնագետ, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի կրթական ծրագրերի ղեկավարի տեղակալ,

Էրիկա Սոբոլևա, Որակի ապահովման համակարգերի  մասնագետ, Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման և կարիերայի զարգացման գործակալության գործադիր  տնօրեն

Բուհին շնորհված հավատարմագրման ներդիրի պատճենը