ՀԱՊՀ, ԻՀՏ (մագիստրատուրա)

ՀԱՊՀ, ԻՀՏ (մագիստրատուրա)

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.07.2017
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105
Լիցենզիայի համարը և ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան և վավերականության ժամկետը № 3, ԻՀ №003 , մինչև 21.02.2019թ.
Մասնագիտության լրիվ անվանումը, դասիչը, շնորհվող որակավորումը, կրթական ծրագիրը (աստիճանը) Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, մագիստրատուրա, 230100
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Ինֆորմատիկական կրթության որակի ապահովման եվրոպական ցանց (EQANIE), Գերմանիայի բնական գիտությունների, ճարտարագիտության, ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի որակի ապահովման կենտրոն (ASIIN), Գերմանիա
Հավատարմագրման հանձնաժողովի կայացրած որոշումը
Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 30.09.2016
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Ներդիրի համարը, սերիան
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 30.09.2021
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները
Բուհին շնորհված հավատարմագրման ներդիրի պատճենը